جزئیات : کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی


کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی
هیات استان قم - قم
1398/10/26
مهدی مصطفی لو


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات استان قم
استان :قم
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات