جزئیات : کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان


کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
باشگاه کوه نوردی آرش بابل - مازندران
1398/10/27
علیرضا قاسم پور


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آرش بابل
استان :مازندران
مدیر باشگاه :قبادی بیستونی
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :09111119120
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات