جزئیات : کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی


کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی
هیات شهرستان تربت حیدریه - خراسان رضوی
1398/10/29
حامد حاجی زاده


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات شهرستان تربت حیدریه
استان :خراسان رضوی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات