جزئیات : مبانی نجات فنی


مبانی نجات فنی
باشگاه کوه نوردی آرش قزوین - قزوین
1398/04/24
احسان جباری


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آرش قزوین
استان :قزوین
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :