جزئیات : کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما


کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
هیات شهرستان آمل - مازندران
1398/02/27
زهرا دهقانی طراقی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات شهرستان آمل
استان :مازندران
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :